Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door deze website te bezoeken en het materiaal en de informatie die hij bevat te raadplegen, bevestig je de onderstaande algemene voorwaarden te hebben gelezen, ze te begrijpen, ze te aanvaarden en erdoor gebonden te zijn. Deze website is bedoeld als bron van algemene informatie. Niets van de informatie op deze website mag worden uitgelegd als een voorstel om een product of een dienst te verkopen. De inhoud van deze website schept, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verbintenissen die Picanol of zijn filialen en de gebruiker van deze website schriftelijk zijn overeengekomen. De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Er is getracht de inhoud van deze website zo accuraat mogelijk te maken. Er wordt geen expliciete of impliciete waarborg gegeven van en er worden geen uitspraken gedaan over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van deze informatie. Picanol wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten, onvolledige of verkeerde informatie en informatie die misleidend zou zijn. Picanol, zijn bestuurders, werknemers of adviseurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, op basis van contract, benadeling, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voor elke directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade, strafrechtelijke of andere schade die zou voortvloeien uit of op enige wijze verband zou houden met jouw toegang tot en uw gebruik van deze website en de informatie die hij bevat. Picanol is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites die aan deze website zijn gekoppeld. Jouw toegang tot en jouw gebruik van elke andere website die aan deze website is gekoppeld gebeuren op jouw eigen risico en Picanol aanvaardt hiervoor geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Picanol kan niet waarborgen dat documenten of bestanden die je van deze website downloadt vrij zijn van virussen. Picanol is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies die door een virus wordt veroorzaakt.

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

Deze website is een door het auteursrecht beschermde schepping en een databank waarvan Picanol het auteursrecht en de rechten als producent bezit. Alle teksten, opmaak, foto's, illustraties of andere onderdelen van deze website worden door het auteursrecht beschermd. Het is de gebruikers verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Picanol enige inhoud van de website te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te verzenden, te distribueren, te tonen, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, te vertalen, als basis te aan te wenden voor afgeleide werken of te gebruiken.

Handelsmerken, handelsnamen en logo's

Alle benamingen, logo's en andere tekens die op deze website worden gebruikt zijn eigendom van Picanol of zijn filialen. Zij zijn wettelijk beschermd. Elk gebruik van deze en vergelijkbare tekens zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Picanol is strikt verboden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) deze website zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. In elk eventueel geschil onderwerpt u zich aan de uitsluitende jurisdictie van de Rechtbanken van Ieper (België).​